Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
shutterstock_Auschwitz Birkenau (Small)
shutterstock_Warsaw old town (Small)
shutterstock_พระราชวังลาเซียนสกี้ วอร์ซอ (Small)
shutterstock_เมืองเก่าลับบลิน (Small)
shutterstock_เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (Small)
1024px-Zalipie_museum_-_kitchen_of_the_Felicja_Curyłowa's_farm_5
shutterstock_Auschwitz Birkenau (Small)
shutterstock_Warsaw old town (Small)
shutterstock_พระราชวังลาเซียนสกี้ วอร์ซอ (Small)
shutterstock_เมืองเก่าลับบลิน (Small)
shutterstock_เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (Small)
1024px-Zalipie_museum_-_kitchen_of_the_Felicja_Curyłowa's_farm_5

WQR2209W ทัวร์โปแลนด์ 9 วัน QR แกรนด์ทัวร์

ทัวร์โปแลนด์

ท่องเที่ยวเมือง โทรุน (เมืองมรดกโลก) * พอซนัน * วรอตสวัฟ * ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ * คราคูฟ * เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา * ลับบลิน * วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) * พระราชวังลาเซียนสกี้ 

*** สัมผัสเมืองมรดกโลก ที่พักดี 4 ดาว อาหารรสเลิศ ***

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
10 ต.ค. 6318 ต.ค. 6359,900฿download pdf
17 ต.ค. 6325 ต.ค. 6359,900฿download pdf
24 ต.ค. 631 พ.ย. 6359,900฿download pdf

หมายเหตุรายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันแรกวันแรกของการเดินทาง (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
17.30 น.สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ P) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
20.55 น.ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบิน QR833
วันที่สองวอร์ซอร์ – โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน
00.05 น.เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง
01.50 น.ออกเดินทางจากกรุงวอร์ซอว์ โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR263
06.45 น.เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (260 ก.ม.) อดีตเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของอาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลวงศตวรรษที่ 13 จนถึงศตวรรษที่ 15 ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำวิสลา (Vistula River) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในโปแลนด์
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวันณ ภัตตาคาร
บ่ายแวะชมย่านเมืองเก่า ย่านที่มีความสวยงามที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บ้านเรือนสมัยยุคกลางจนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ. 1997 ชมและถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ชมวิหารเซนต์จอนห์น Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับบ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ชื่อก้องโลกผู้สร้างโมเดลจักรวาลซึ่งให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองพอซนัน (Poznan)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:MERCURE HOTEL POZNAN / หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สามพอซนัน – จัตุรัสเมืองเก่า – วรอตสวัฟ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองพอซนัน(Poznan) เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของทวีปยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอร์  นำท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนัน ชมจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ชมจตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาคารหลากสีสันจากศตวรรษที่ 16 ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลาว่าการเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในแบบโกธิค และถูกใช้งานมาจนถึงปี 1939 นำท่านแวะถ่ายรูปกับ แกรนด์เธียเตอร์ (GRAND THEATRE) โรงละครโอเปร่าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิคโดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ถ่ายรูปกับ ปราสาทอิมพีเรียล (IMPERIAL CASTLE) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมืองพอซนาน โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1905 ในสไตล์นีโอโรมาเนสก์ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) (168 ก.ม.)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านชมเมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสันโดดเด่นสวยงาม เป็นเมืองเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวาแห่งหนึ่งของโปแลนด์ และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยวรอตสวัฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมือง วรอตสวัฟ ซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง 10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ในสมัยศตวรรษที่ 18 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานพยาบาล, โกดัง, ที่คุมขังเชลยสงครามปรัสเซียจากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจำเมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่นตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :NOVOTEL WROCLAW หรือระดับใกล้เคียง
วันที่สี่วรอตสวัฟ–เชสโตโชวา–อารามจัสนากอร่า–ชมเมืองเก่าคราคูฟ
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง เชสโตโชวา (Czestochowa) (200 ก.ม.) เป็นเมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป คริสต์ศาสนิกชนกว่า 4-5 ล้านคนนิยมมาเยือนเมืองนี้อันเนื่องมาจากความศักดิ์สิทธิ์ของรูปพระแม่มารีหรือแบล็คมาดอนน่า นำท่านเข้าชมอารามจัสนา กอร่า (Jasnagora monastery) เพื่อเข้าบูชาและขอพรจากรูปพระแม่มาเรียสีดำหรือที่รู้จักกันในนาม แบล็คมาดอนน่า (Black madonna) ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคาทอลิก กล่าวกันว่าสีที่ใช้วาดมานานกว่า 600 ปีทำให้รูปพระแม่เป็นสีดำ บริเวณหน้าพระพักตร์มีรอยบาก อันเกิดจากพวกต่อต้านศาสนาต้องการทำลายรูปและอารามแห่งนี้ อย่างไรก็ตามอารามได้รอดพ้นจากการถูกทำลายในสงครามต่างๆอย่างน่าอัศจรรย์ จนกลายเป็นปาฎิหารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

หลังอาหารเดินทางสู่เมืองคราคูฟ (142 ก.ม.) นำท่านชมอดีตเมืองหลวงเก่าของโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนย้ายไปที่กรุงวอร์ซอว์ในปี ค.ศ. 1596 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ ชมเมืองคราคูฟที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมทุกยุคทุกสมัยทั้ง โรมาเนสก์, โกธิค, เรอเนอซองส์, บาโรค และ ร็อคโคโค ชมตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (Market Square) ซึ่งเป็นจตุรัสกลางเมืองชมโบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในโบสถ์มีแท่นบูชาสูง 13 เมตร ถือเป็นแท่นบูชาที่ใหญ่ที่สุดในโลก รังสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวนูเรมเบิร์ก ลวดลายแกะสลักเป็นตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิล 
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ห้าค่ายเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา – คราคูฟ
เช้า

 

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ (Auschwitz Birkenau) (68 ก.ม) ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ที่กลุ่มนาซีเยอรมันใช้เป็นที่ทำการในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ายแห่งนี้จัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์  พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้สะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ซึ่งเริ่มจากเยอรมันเข้ายึดโปแลนด์ได้ในปลายปี ค.ศ. 1939 ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของจริงของชาวยิวที่นาซีได้ยึดไว้, ห้องอาบน้ำ, ห้องที่นาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี” หลังจากที่มีการประกาศความเป็นอิสรภาพให้กับค่ายแห่งนี้ มีเหยื่อที่รอดชีวิตจากความโหดร้ายของนาซีเพียง 60,000 กว่าคนจากชาวยิวนับล้านที่ถูกสังเวยชีวิตที่นี่
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

หลังอาหารเดินทางสู่ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (Wieliczka Royal Salt mine) (82 ก.ม) นำท่านเข้าชม เหมืองเกลือแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1978 ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 13 ชมเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีเกลือโดยธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี มีการขุดลึกลงไปถึง 327 เมตร แบ่งออกเป็น ชั้นใต้ดินต่างๆ ถึง 9 ชั้น ภายในเหมืองเกลือที่มี ห้องโถงต่างๆ และโบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ห้องโถงขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทำจากเกลือสองข้างสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือ ตามแบบผลงานของศิลปินดัง ลีโอนาโด ดาวินชี นำท่านเดินทางลึกลงไปที่ชั้น 3 ในใจกลางของเหมืองที่มีทะเลสาบอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ จากนั้นเดินทางกลับเข้าเมืองคราคูฟ  
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ :HOTEL CONRAD, KRAKOW หรือระดับใกล้เคียง
วันที่หกหมู่บ้าน Zalipie เซสซอว์ – ลับบลิน  
เช้ารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Zalipie (105 ก.ม) หมู่บ้านแห่งศิลปะ (Painted Village) ที่สวยที่สุดในประเทศโปแลนด์ (Poland) หมู่บ้าน Zalipie เป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Zalipie (105 ก.ม) หมู่บ้านแห่งศิลปะ (Painted Village) ที่สวยที่สุดในประเทศโปแลนด์ (Poland)
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

นำท่านชมหมู่บ้าน Zalipie เป็นหมู่บ้านโบราณเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของโปแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซสซอว์ (Rzeszow) (109 ก.ม) เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ และเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทัพเพื่อขยายอาณาจักรของตนในยุคกลาง อาทิเช่น อาณาจักรฮั่น และไบเซนไทน์ เป็นต้น ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของประเทศโปแลนด์ นำท่านเดินเที่ยวชมย่านจตุรัสเมืองเก่าที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบสถาปัตยกรรมสไตล์บารอคและเรเนซองก์  ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (City Hall) สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 แบบสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองก์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลับบลิน (Lublin) (169 ก.ม.) เมืองที่ก่อตั้งสมัยศตวรรษที่ 6 และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของประเทศโปแลนด์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและ วัฒนธรรมได้อย่างลงตัว  
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :EUROPEJSKI BOUTIQUE, RADOM หรือระดับใกล้เคียง
วันที่เจ็ดลับบลิน  – วอร์ซอร์ – ห้างสรรพสินค้า  ZALOTE TARASY
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ นำท่านชมย่านเมืองเก่า (Lublin Old Town) เพื่อชมความคลาสสิกและงดงามของอาคารานเรือนในย่านจตุรัสเมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง แวะถ่ายรูปกับ Krakow Gate ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทลับบลิน (Lublin Castle) ถูกสร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 12 โดย High Duke Casimir II เป็นปราสาทแบบสถาปัตยกรรมโกธินและตกแต่งให้สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์นับได้ว่าเป็นหนึ่งในปราสาทยุคกลางที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโปแลนด์
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

กรุงวอร์ซอว์ (Warsaw) (ระยะทาง 168 ก.ม) มืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวิสทูลา วอร์ซอเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์มาตั้งแต่ ปี 1596 จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองทัพนาซีได้บุกยึดครองตัวเมืองส่วนใหญ่โดนทำลาย หลังสงครามสงบลง ชาวโปแลนด์ได้ร่วมมือร่วมใจกันบูรณะเมืองนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากซากปรักหักพังโดยยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามเอาไว้อย่างเดิม จากนั้นให้อิสระแก่ทุกท่านในการเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า  ZALOTE TARASY ซึ่งเป็น1 ในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ซอว์ จุใจกับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า รวมถึงแฟชั่นแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น Zara, Topshop, Mango, H&M เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:NOVOTEL CENTRUM, WARSAW หรือระดับใกล้เคียง
วันที่แปดพระราชวังลาเซียนสกี้ – จัตุรัสกลางเมือง – เดินทางกลับ
เช้า

 

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมพระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki palace) อีกหนึ่งพระราชวังซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส พระราชวังนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 และยังเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของประเทศไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ใน   ปี ค.ศ. 1897 กรุงวอร์ซอว์ เมืองที่มีอายุกว่า 700 ปี ชมสวนสาธารณะ ลาเซียนสกี้ (Lazienki Royal Park) ชมอนุสาวรียเฟรเดอริค โชแปง (Chopin’s Monument ) คีตกวีผู้มีชื่อเสียงระดับโลก   
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่าวอร์ซอว์ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซึ่งและได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 นำท่านเดินชมย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอว์ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ประกอบไปด้วย ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมจากยุคกลาง อาทิเช่น กำแพงเมืองเก่า (city walls) ซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) วิหารคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าวอร์ซอว์ เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอว์ โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะสไตล์เมโซเวียนโกธิค
17.00 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินวอร์ซอว์ มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.25 น.ออกเดินทางจากวอร์ซอว์กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้า เที่ยวบินที่ QR262
วันที่เก้าสนามบินสุวรรณภูมิ
04.00 น.เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะเปลี่ยนเครื่อง โดยสามารถซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย
08.00นออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ QR832
19.00 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ*** หมายเหตุ     โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศการล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว

ทัวร์โปแลนด์ (Polska) หรือประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์

เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรปกลาง แบ่งเป็นเขตการปกครอง 16 เขตครอบคลุมพื้นที่ 312,696 ตารางกิโลเมตร มีภูมิอากาศ 3 ฤดูกาล โปแลนด์เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหกของสหภาพยุโรป เมืองหลวงของโปแลนด์และเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือวอร์ซอว์ เมืองสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańskและ Szczecin โปแลนด์ล้อมรอบด้วยทะเลบอลติกลิทัวเนียและคาลินินกราดของรัสเซียไปทางทิศเหนือเบลารุสและยูเครนไปทางทิศตะวันออกสโลวะเกียและสาธารณรัฐเช็กไปทางทิศใต้และเยอรมนีไปทางทิศตะวันตก ประวัติความเป็นมามีระยะเวลาเกือบ 500,000 ปี ตั้งแต่ยุคเหล็ก มีความหลากหลายอย่างกว้างขวางโดยมีวัฒนธรรมและชนเผ่าต่าง ๆ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเยอรมันตะวันออก อย่างไรก็ตามเป็นชาวโปแลนด์ตะวันตกที่ปกครองภูมิภาคและตั้งชื่อให้กับโปแลนด์ ผู้ปกครองของอาณาจักร coextensive กับดินแดนของโปแลนด์ในปัจจุบันวันเปลี่ยนศาสนาคริสต์ ราชอาณาจักรโปแลนด์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1568 และในปีค.ศ. 1569 มีการจัดตั้งสมาคมทางการเมืองที่มีมายาวนานกับราชรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐลิทัวเนีย สหภาพนี้ก่อตั้งเครือจักรภพโปแลนด์ – ลิทัวเนียซึ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในยุโรปที่ 16 และศตวรรษที่ 17 ด้วยระบบการเมืองเสรีนิยมที่ไม่เหมือนใคร รัฐธรรมนูญแห่งชาติเป็นลายลักษณ์อักษร, รัฐธรรมนูญของ 3 พฤษภาคม ค.ศ.1791 ด้วยการส่งผ่านความรุ่งเรืองและความรุ่งเรืองประเทศถูกแบ่งโดยรัฐใกล้เคียงในตอนท้ายของศตวรรษที่ 18 และฟื้นความเป็นอิสระในปี ค.ศ.1918 กับสนธิสัญญาแวร์ซาย หลังจากความขัดแย้งทางอาณาเขตหลายเชื้อชาติใหม่โปแลนด์ได้กลับมามีสถานะเป็นผู้เล่นหลักในการเมืองยุโรป ในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 1939 สงครามโลกครั้งที่สองเริ่มต้นด้วยการรุกรานโปแลนด์โดยเยอรมนีตามด้วยสหภาพโซเวียตบุกโปแลนด์ตามสนธิสัญญาโมโลตอฟ – ริบเบนทรอพ พลเมืองโปแลนด์มากกว่าหกล้านคนรวมถึงชาวยิว 90% ของประเทศเสียชีวิตในสงคราม โปแลนด์จัดตั้งเป็นรัฐดาวเทียมภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียต ผลพวงจากการปฏิวัติที่โดดเด่นที่สุดผ่านการเกิดขึ้นของขบวนการสมานฉันท์ ทำให้โปแลนด์สถาปนาตนเองขึ้นใหม่ในฐานะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประธานาธิบดี

ทัวร์โปแลนด์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

12-ธันวาคม

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “WQR2209W ทัวร์โปแลนด์ 9 วัน QR แกรนด์ทัวร์”