Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
เรือ--quantum-of-the-seas-5-วัน-ไทยไลอ้อน

WFD6105S Singapore Malaysia Quantum of The Seas 5 Days

วันที่1กรุงเทพมหานคร – สิงคโปร์
05.00คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช เคาท์เตอร์ 12 สายการบินไทย THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก(สายการบิน THAI LION AIR ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน)
07.00เหินฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการ แอร์ เอเซีย เที่ยวบิน FD359
 10.30เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ พาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองสิงคโปร์
นำท่านเช็คอินเรือสำราญ Quantaum of the seas เรือสำราญสุดหรู เรือสำราญขนาดใหญ่ ที่  ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆมากมาย ระวางเรือมีขนาดใหญ่ 167,800 ตัน บรรจุแขกได้ถึง 4,180 ท่าน ลูกเรือทั้งหมด 1,490 ท่าน มี 16 ชั้นผู้โดยสาร ให้ท่านเตรียมเก็บสำภาระ เตรียมตัวจัดของ ก่อนการออกเดินทาง
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงมื้อแรกบนเรือ สำราญ
ให้ท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ/พร้อมสนุกกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย

**ห้องพัก แบบ OCEAN VIEW BALCONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Quantum**

วันที่2      กัวลาลัมเปอร์ – ชมเมือง – มัสยิดปูตราจายา – ช้อปปิ้ง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในเรือสำราญ
07.00เรือเทียบท่าที่ท่าเรือกลาง (Klang port) พาท่านออกเดินทางสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย พาท่านแวะเก็บภาพที่ระลึกกับ ตึกแฝดเปโตรนาส (Twin Tower) ตึกแฝดคู่ที่มีความสูงที่สุดในโลก เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกัวลาลัมเปอร์ นำท่านชมย่านจตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุด ในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยง คืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ส่วนฝั่งตรง ข้ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มาเลเซีย  อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะ แบบอาหรับ สัดส่วนความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้ง ตระหง่านโชว์สวยงามของตัวตึก ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ ชมตัวเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ในมาเลเซีย  KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา เป็นเมืองใหม่ เกิดขึ้นจากแนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ที่จะสร้างเมืองเพื่อเป็นที่ตั้งของฝ่ายบริหารและประมุขของประเทศอยู่ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์มีพื้นที่ราว 4,932เฮกเตอร์ ส่วนประกอบสำคัญของเมืองได้แก่ทะเลสาบที่สร้างขึ้นโดยการขุด จึงทำให้เมืองปุตราจายามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสะพานที่ออกแบบอย่างสวยงาม นำท่านชมมัสยิดปุตรา (Putra Mosque) หรือมัสยิดสีชมพูเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา ด้านหน้าของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร์ (Putra Square) ลานกว้างแห่งนี้มีรูปดาว 13 แฉกหมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรัฐตั้งอยู่ตามแฉกต่างๆ โดยตรงกลางเป็นธงชาติมาเลเซีย ภายในยังมีห้องสมุด แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์ให้ชมอีกด้วย นำท่านช้อปปิ้งย่าน Mitsui Outlet Park KLIA Sepang ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังนับร้อยร้าน ตั้งแต่แบรนด์เครื่องสำอาง กีฬา ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น บนพื้นที่หลายหมื่นตารางเมตรกับความตื่นตาตื่นใจเพลิดเพลินไปด้วยความเขียวขจีและอากาศที่ถ่ายเทสะดวก ปลอดโปร่ง เย็นสบายด้วยการติดเครื่องปรับอากาศทั่วทั้งอาคาร สร้างบรรยากาศการผ่อนคลายสไตล์รีสอร์ตได้เป็นอย่างดี ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือกลัง เพื่อกลับขึ้นเรือ ออกเดินทางต่อ
17.00เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองปีนัง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ/พร้อมสนุกกิจกรรมบนเรือตาม อัธยาศัย

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Quantum**

วันที่3     ปีนัง – วัดเขาเต่า – วัดไทย – วัดพม่า – ปีนังฮิลล์ – ปีนังสตรีทอาร์ท – ช้อปปิ้ง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในเรือสำราญ
08.00เรือเทียบท่า ณ เมืองปีนัง นำท่านมุ่งตรงเข้าสู่เมืองปีนัง เป็นเมืองที่มีความเจริญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนหลากเชื้อชาติ นำท่านชม วัดเขาเต่า หรือวัด เก็กลกสี่  หรือ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Bliss กล่าวกันว่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนัง พาท่านชมวัดไชยมังคลาราม นับเป็นวัด ไทยที่เก่าแก่ที่สุดในปีนังและมีพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย เป็นอีกวัดทีไม่ควรพลาด วัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือนเพื่อประกอบพิธีเปิด นำท่านชมวัดธรรมิการาม เป็นวัดพม่าเพียงวัดเดียวในปีนัง นับเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีบรรยากาศสงบ ให้ความรู้สึกร่มเย็นจิตใจได้ไม่แพ้กัน เพียงแค่ข้ามมาอีกฝั่งของถนนจากวัดไชยมังคลาราม ท่านจะได้สัมผัสศิลปะการตกแต่งรวมถึงสักการะองค์พระประธานที่มีลักษณะเฉพาะแบบพม่าเพื่อเป็นสิริมงคลได้เช่นกัน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชมนั่งรถรางขึ้นสู่ปีนังฮิลล์ (Penang Hill)  ซึ่งปีนังฮิลล์นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 830 เมตร และถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเกาะปีนังอีกด้วย ปัจจุบันปีนังฮิลล์ เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองรวมไปถึงเกาะปีนังแบบแบบกว้างไกลสุดสายตา นำท่านสู่เมือง จอร์จทาวน์ปีนัง  แวะถ่ายรูปสตรีทอาร์ท (Penang Street Art) ชมความงามของย่านตัวเมืองเก่าปีนัง สัมผัสบรรยากาศความหลากหลายทางวัฒนธรรม แวะถ่ายรูปกับงานศิลปะบนฝาฝนัง ให้ท่านได้เดินเล่นแวะถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปชอปปิ้งย่านถนน Lebuh Chulia ถนนอาหารท้องถิ่น ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่เรือ Quantum
 17.00เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่สิงคโปร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ/พร้อมสนุกกิจกรรมบนเรือตาม อัธยาศัย

**ห้องพัก แบบ INSIDE  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Quantum**

วันที่4ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในเรือสำราญ
 อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room :  บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment :  ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

Sport Activities:  สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness: ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือหมายเหตุ*** ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าสำหรับนำลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้นำกระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะนำกระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ท่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและชำระในวันรุ่งขึ้น
วันที่5สิงคโปร์ – เมอไลออน  – มารีน่าเบย์ – สนามบินชางกี – กรุงเทพมหานคร
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในเรือสำราญ
 08.00 เรือเทียบท่าที่ประเทศสิงคโปร นำท่านลงจากเรือ พร้อมรับสำภาระ นำท่านแวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสำคัญของสิงคโปร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเมอไลออน สัญลักษณ์สำคัญของสิงคโปร พาท่านไปชอปปิ้ง ย่านมารีน่าเบย์ ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของสิงคโปร ให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งหรือเก็บภาพความสวยงามของอ่าวมารีน่า ท่านจะเห็น สิงคโปรฟลายเยอร์ อาคารศูนย์ประชุมรูปทรงทุเรียนและตึกมารีน่าเบย์แซนด์ คาซิโน ที่เป็นจุดเช็คอินยุคใหม่ของสิงคโปร์
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00ออกเดินทางสู่สนามบินชางกี เตรียมเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ.
17.05เเหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการ แอร์ เอเซีย เที่ยวบิน FD354
18.35เดินทางถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
***หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯแล้ว