AkerBrygge_Aker Brygge Senterforeningen
Akershus Fortress M1
Amalienborg Palace M1
BYRKJELO VILLAGE SKEI
copenhegen1
Flam fjord L (2)
flam
Flåmbana Train_๑๙๐๖๑๙_0016
flambana2
frogner 2
Geiranger2
GOL (2)
Gothenburg M1
STOCKHOLM L (7)
TROLL STIEN (1)
AkerBrygge_Aker Brygge Senterforeningen
Akershus Fortress M1
Amalienborg Palace M1
BYRKJELO VILLAGE SKEI
copenhegen1
Flam fjord L (2)
flam
Flåmbana Train_๑๙๐๖๑๙_0016
flambana2
frogner 2
Geiranger2
GOL (2)
Gothenburg M1
STOCKHOLM L (7)
TROLL STIEN (1)

WTG0612O แกรนด์นอร์เวย์ โลโฟเทน 12 วัน TG

ออสโล * ทรอนไฮม์ * โมลด์ * ออร์เนสวิงเก้น * ไกแรนเกอร์ฟยอร์ด * ล่องเรือไกแรนเกอร์ฟยอด์จ เฮลล์สลี * นั่งรถโทลล์ * ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ * โลเอน * ฟลัม * นั่งรถไฟโรแมนติกฟลัมสบานา

* สเตกาชไตน์ * ล่องเรือชมซอจ์นฟจอร์ด * ออสโล * นาร์วิค

หมู่เกาะโลโฟเทน * เฮนนิ่งสวาร์ * คาเบลแวก * สโลเวอร์ * แฮมนอย *

*** เส้นทางสุดแสนโรแมนติก บินภายในสบายๆ ***

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
9 เม.ย. 6420 เม.ย. 64159,900฿download pdf
30 เม.ย. 6411 พ.ค. 64156,900฿download pdf
19 พ.ค. 6430 พ.ค. 64156,900฿download pdf
28 พ.ค. 648 มิ.ย. 64156,900฿download pdf
16 มิ.ย. 6427 มิ.ย. 64156,900฿download pdf
2 ก.ค. 6413 ก.ค. 64163,900฿download pdf
16 ก.ค. 6427 ก.ค. 64163,900฿download pdf
6 ส.ค. 6417 ส.ค. 64163,900฿download pdf
8 ก.ย. 6419 ก.ย. 64156,900฿download pdf
24 ก.ย. 645 ต.ค. 64156,900฿download pdf
8 ต.ค. 6419 ต.ค. 64156,900฿download pdf
20 ต.ค. 6431 ต.ค. 64156,900฿download pdf
นอร์เวย์รายละเอียดด้านหน้านี้เป็นรายการเบื้องต้น หากท่านต้องการรับรายละเอียดโปรแกรมที่สมบูรณ์กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือกดดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านบน
วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ออสโล – นอร์เวย์
22.30สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยมี เจ้าหน้าที่บริษัทวันเวิล์ด ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
วันที่ 2ออสโล – โกล – สต๊าฟเชิร์ท – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติก
00.55เหิรฟ้าสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย Qเที่ยวบินที่ TG 954
07.25ถึงสนามบินออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองโกล(Gol) ผ่านชมเมืองระหว่างทาง ผ่านทะเลบ Tyrifjorden Lake แสนสวย เนื่องจากประเทศนอร์เวย์ เคยปลกคลุมด้วยธารน้ำแข็งมาอย่างยาวนาน หลายล้านปี จึงทำให้เกิดภูมิประเทศที่แปลกตาด้วยสาเหตุจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง เดินทางถึงเมืองโกล เมืองธรรมชติท่ามกลางทิวเขา เมืองนี้ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเล่นสกีในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงของประเทศ นำท่านชมโบสถ์ไม้ หรือสต๊าฟเชิร์ท (Gol Stave Church) อยู่ในบริเวณสวนกอร์ไดร์ค (Gordarike Park) ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของชาวนอร์ด สร้างขึ้นด้วยไม้เบอร์ช และไม้สนทั้งหลัง ทรงคุณค่าทางจิตรใจของคนท้องถิ่น
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (ระยะทาง 90 ก.ม.) เป็นเมืองที่อยู่ปลายสุดของฟยอร์ดปากแม่น้ำฟลัม ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาสลับซับซ้อน ธรรมชาติที่สวยงาม บวกกับอาคารบ้านเรือนที่สร้างจากไม้สีสันสดใสทั้งสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์สาดส่องลอดผ่านหุบเขา นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค FLAMSBANA ที่โด่งดังที่สุดตามเส้นทาง ฟลัม – ไมร์ดาล เป็นทางรถไฟที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ เป็นรถไฟนำเที่ยว ที่ประยุกต์มาจากเส้นทาง เดินทางประจำของคนท้องถิ่นนอร์เวย์ ชมความสวยงามของธรรมชาติบริสุทธิ์ และน้ำตกที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ห่างไกลจากมลภาวะทั้งปวง ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางจะตรึงตาตรึงใจท่านไปอีกนาน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมความงามของตัวเมืองฟลัม
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :Fretheim Hotel หรือระดับใกล้เคียง นอร์เวย์
วันที่ 3ฟลัม – จุดชมวิว Stegastein – เบอร์เกน – ชมเมือง – นั่งรถรางฟลอยบาเนน – จุดชมวิว – สไกย
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุด Stegastein (ระยะทาง 17 ก.ม.) จุดชมวิวจะเป็นทางยื่นออกมาจากริมผา ให้มุมมองที่น่าตื่นเต้นมาก เพราะดูเหมือนกระดานจะไม่มีจุดสิ้นสุดและทำให้ลื่นลงไปในหุบเหวได้แต่มีกระจกใสกันคนพลัดตกอยู่ปลายทางเดิน ตั้งอยู่ในความสูง 609 เมตร ฐานของแผ่นไม้สร้างขึ้นจากคอนกรีตและโครงเหล็กเพื่อความแข็งแรง เหนือฟยอร์ดอันสวยงามในเมืองออร์แลนด์ ทางสู่เมืองเบอร์เกน(Bergen) เมืองแสนสวยริมชายฝั่งทะเลเหนือ (ระยะทาง 164 ก.ม.)   เมืองมรดกโลก ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา (Fløyen)   บนความสูง 320 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงามและประทับใจ ได้เวลาสมควร นำท่านลงเขาเดินเล่นชมเมือง เริ่มจากเขตเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ Fish Market ที่เป็นทั้งตลาด ปลาอันเก่าแก่และศูนย์การคมนาคมทาทะเลและท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ เที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงโบราณ  สิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์อาคารไม้สีสันสวยงามที่มีอายุเกือบ 300 ปี เรียงรายตลอดแนว นับเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ออกเดินทางสู่ เมือง Skei (ระยะทาง 190 ก.ม.) หมู่บ้านตั้งอยู่ที่ปลาบด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ทางใต้ ของหมู่บ้าน Byrkjelo กลางเขต Sogn og Fjordane อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวของนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะริมทะเลสาบ Jølstravatnet ที่แสนโรแมนติคจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบประมาณ 230 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีฟยอร์ดหลายแห่ง
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก :Thon Hotel Jølster หรือระดับใกล้เคียง นอร์เวย์
วันที่ 4สไกย – บริคดาลบรี – นั่งรถโทลล์ – ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์ – โลเอน – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift)
 เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ศูนย์นักท่องเที่ยวเมืองบริคสดาลส์บรี Briksdalsbre(ระยะทาง 82 ก.ม.) นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยสาร รถโทลล์ (Troll Cars)  รถจะนำท่านลัดเลาะตามเส้นทางที่ใช้นำเที่ยวมาเป็นร้อยปี (สมัยก่อนใช้รถม้า) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิวิ ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์บรีน Briksdalsbreen Glacier ผ่านชมน้ำตกที่สวยงามระหว่างเส้นทาง เดินทางถึงจุดชมวิว มีเวลาให้ท่านได้ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ ท่านจะเห็นธารน้ำแข็งไหลลงมาบรรจบกับทะเลสาบสีเขียวแสนสวยสวย นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง โลเอน “Loen” (28 กม.)
 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านชมแหล่งแนวฟจอร์ดอันงดงาม ชื่นชมกับธรรมชาติของน้ำตกที่ไหลรินจากภูผาอังสูงชันลงสู่เบื้องล่างเป็นภาพที่ติดตาตรึงใจ ไปอีกนานแสนนาน หลังจากนั้นนำท่านขึ้น Loen Skylift ทุกท่านจะตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันตระกาลตาและน่าตื่นเต้นเป็นหนึ่งในรถเคเบิลที่ลาดชันที่สุดในโลก นำท่านสู่ยอดเขา Mt. Hoven (1,100 เมตร) ชมความสวยงามของทิวทัศน์เทือกเขาและฟยอร์ด
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Hotel Loenfjord, / หรือระดับใกล้เคียง นอร์เวย์
วันที่ 5โลเอน – เฮลล์สลี – ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ – ไกแรนเกอร์
เช้าบริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเฮลล์สลี(ระยะทาง 61 ก.ม.) จากนั้นนำท่านลงเรือ เพื่อล่องชมความงามของไกแรงเกอร์ ฟยอด์จ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2005 (Unesco World Heritage Site) เรือเฟอร์รี่ จะค่อยๆล่องไปตามช่องน้ำทะเลที่กัดเซาะเข้ามาตาม แนวช่องเขาที่เคยเป็นธารน้ำแข็ง เมื่อหลายล้านปีก่อน ซึ่งเส้นทางจากไกแรนเกอร์ จนออกไปถึงทะเลนอกนั้นมีระยะทางถึง 80 กิโลเมตร ท่านจะเห็นความงดงามในแบบฉบับของนอร์เวย์อย่างแท้จริงบ้านเรือนผู้คน และฟาร์มหลายๆแห่ง สร้างอยู่บนหน้าผา สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ผ่านชมน้ำตกที่ละลายจากธารน้ำแข็งบนยอดเขา ไหลลมากระทบน้ำทะเลด้านล่างเ)นประกาย บางครังทำให้เกิดรุ้งกินน้ำ ประทับใจยิ่งนัก ชมน้ำตกเจ็ดพี่น้อง (Seven Sitters Waterfall) ที่แบ่งสายน้ำเป็นเจ็ดสายไหลลงมายังเบื่องล่าง ผ่านชมน้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว (Bridal Veil Waterfall)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

 

จากนั้นนำท่าน ใช้เส้นทางผ่านจุดชมวิว ออร์เนสวินเกน Ørnesvingen รถโค้ชจะค่อยๆวิ่งไต่ระดับความสูง ข้ามเขาสู่ จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเกแรนเกอร์ฟยอร์ด เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเก็บภาพของเกแรนเกอร์ ฟยอร์ดมากที่สุด จากนั้นนำท่านลงเขาสู่เมืองเกแรนเกอร์อยู่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า fjords เป็นอ่าวที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลผ่าน สำหรับที่ไกแรงเกอร์ฟยอร์ดแล้ว fjords เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งธรรมชาติตั้งแต่ในช่วงยุคน้ำแข็ง ทำให้น้ำที่ละลายจากน้ำแข็งแห่งนี้ไหลลงสู่หุบเขาลึกเกิดเป็น fjords ที่สวยงามน่าอัศจรรย์ และมีทิวเขาต้นไม้เขียวขจีมองเห็นสองฝั่งยามล่องเรือผ่านทำให้รู้สึกตื่นตาตื่นใจยิ่งนักกับธรรมชาติที่สรรค์สร้างโดยธารน้ำแข็งของประเทศนอร์เวย์ที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ :Geiranger Hotel / หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ไกแรนเกอร์ – หุบผาแห่งโทลล์ – โมลเด – เส้นทางแอตแลนติค – คริสเตียนซุน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวโทรลล์ทิเกน หรือหุบผาแห่งโทรลล์ (Trollstigen) เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของประเทศนอร์เวย์ เส้นทางจะพับไปพับมาสุดยอดแห่งการเดินทางโดยรถยนต์ ถือเป็นความสามารถของชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองโมลเด Molde
 เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองคริสต์เตียนซุน Kristiansund ประตูสู่เส้นทางแอตแลนติก โดยใช้ เส้นทางเลียบมหาสมุทรแอตแลนติก Atlantic Road ในช่วงที่สวยที่สุดมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาสร้าง 6 ปี หมดงบประมาณไปประมาณ 122 ล้าน นอร์เวย์โครน จนได้เส้นทางที่สวยงาม แวะจุดชมวิวระหว่างทาง ให้ท่านได้เก็บภาพต่างๆที่ไม่มีที่ใดเหมือน ตัวสะพานสร้างเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อยริมชายฝั่งแอตแลนติก ที่แสดงถึงความพยายามของชาวนอร์เวย์ในการสร้างเส้นทางนี้ ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม ผ่านเมือง เล็กๆ นำท่านชมป้อมควัลวิค (Kvalvik Fort) ป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นเครื่องเตือนใจในความโหดร้ายของสงคราม ท่านจะเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงหลุมหลบภัยของชาวนอร์เวย์ที่ทำสงครามต่อสู่กับชาวเยอรมันในช่วงนั้น ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทาง สู่เมืองคริสเตียนซุน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก :Scandic Hotel / หรือเทียบเท่า
วันที่ 7คริสเตียนซุน – ทรอนไฮล์ม – วิหารนีดารอส – นาร์วิค
เช้าบริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำคณะเดินทางต่อสู่เมืองทรอนไฮล์ม (ระยะทาง 197 ก.ม.) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองสำคัญที่เก่าแก่และมีความสำคัญ ทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศนอร์เวย์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำ Nidelva เยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ สถานที่จัดแสดงวัฒนธรรม ทรอนไฮล์มโอบล้อมด้วยภูเขาและเกาะเล็กๆ เดินข้ามแม่น้ำที่ Old Town Bridge แล้วเดินผ่านซุ้ม Lykkens (ประตูแห่งความสุข) เพื่อไปที่ Bakklandet ย่านที่มีบ้านไม้สีสันสดใส ร้านค้า
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

 

นำท่านชมวิหารนีดารอส Nidaros Cathedral เป็นสถานที่สำคัญในเมืองซึ่งจะมีนักแสวงบุญมาเยือนตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 นักแสวงบุญเหล่านี้จะเดินมาจากออสโล ซึ่งเป็นระยะทางถึง 640 กิโลเมตรเพื่อมาสักการะหลุมฝังศพนักบุญเซนต์ Olav Haraldsson ของนอร์เวย์ ชมความงดงามของหมู่บ้านชาวประมงหลากสีสันที่ตั้งเรียงรายไปตามแม่น้ำ Nidelva โดยหมู่บ้านเหล่านี้ล้วนมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 อีกทั้งยังเป็นจุดที่ถือว่าสวยที่สุดของเมือง หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เกาะพระ ( Munkholmen Island ) โดยเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ ทางตอนเหนือของเมืองทรอนไฮม์ ในอดีตเกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์ ป้อมปราการ และสถานที่สำหทรับการคุมขังนักโทษ บนเกาะยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารเล็กๆ อิสระตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
19.00เดินทางสู่เมืองนาร์วิค โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่…. 
20.35ถึงเมืองนาร์วิค (Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย
พักที่Scandic Hotel Narvik / หรือเทียบเท่า
วันที่ 8นาร์วิค – หมู่เกาะโลโฟเทน – คาเบลแวก – เฮนนิ่งสวาร์ – สโวลวาร์ – Magic Ice Bar Svolvær – ชมเมือง
เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง สู่เมืองเฮนนิงสวาร์ (Henningsvaer) (244  กม.) เมืองท่าและหมู่บ้าน ชาวประมง ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมง สีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมายเป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุม ไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาวให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางสู่หมู่บ้าน “คาเบลแวก” Kabelvåg (20  กม.) หมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ที่บ้านชาวประมงโบราณหลังแรกก็สร้างขึ้นที่นี่เมื่อ 900 กว่าปีก่อนแวะชมโบสถ์วากัน “Vagan Church” เป็นโบสถ์ไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของนอร์เวย์ที่สร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลังตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองสโวลเวอร์ ชมความสวยงามของเมืองสโลเวอร์ เมืองสวยน่ารักที่ขนาดพื้นที่เพียงแค่ 2.3 ตารางกิโลเมตร ที่ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะเอาสต์วอเกออี “Austvågøya” ที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโลโฟเทน เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์  ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จากนั้นกลับเข้าสู่เมือง นำท่านเข้าชม Magic Ice Bar Svolvær พบกับการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์กับของเขตอาร์กติก โดยสิ่งของภายในจัดทำขึ้นจากน้ำแข็ง และการติดตั้งที่มีแสงไฟ LED ที่มีสีสันผสมผสานดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะ มีเวลาเดินเล่นชมเมืองสโววาร์และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่Thon Hotel Lofoten, Svolvaer หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 9สโววาร์ – ชมหมู่เกาะโลโฟเทน – นัสฟยอร์ด – หมู่บ้านโอเรเนย์ – แฮมนอยด์ – สโววาร์  
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ หมู่บ้าน นัสฟยอร์ด (NUSFJORD) (91 กม.)   หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่สุดทางชนบทสาย FV807 ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะ Flakstadøya ตามแนว Vestfjorden ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งบนเกาะโลโฟเตน และมีทัศนียภาะที่สวยงามไม่แพ้หมู่บ้านอื่นๆ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโอ (Å) (49 กม.) ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข 10 ของนอร์เวย์และยังเป็นจุดสิ้นสุดของถนนแห่งเกาะโลโฟเตน เดินเล่นชมหมู่บ้านโอ (Å) ที่มีกระท่อมเก่าแก่ อันเป็นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเหลืออยู่ และตั้งเรียงรายกันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้เรื่องราวในอดีตของชุมชนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านเรเนย์ Reinehalsen (9.3 กม.)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 หลังอาหารนำท่านสู่จุดถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศนอร์เวย์ โดยชาวประมงที่เรเนย์ จะออกหาปลาและนำปลามาผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยการตากแห้งเพื่อส่งขายและเก็บไว้ทานในฤดูหนาว ซึ่งปลาแห้งถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์ จากนั้นสู่หมู่บ้านแฮมนอย (Hamnoy) (5 กม.) หมู่บ้านชาวประมงเล็กมีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลัง แต่เป็นหมู่บ้านที่มีฉากธรรมชาติงดงามมาก มีทิวเขาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง ด้านหน้ามีเรือประมงจอดทอดสมออยู่มากมาย เก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองสโววาร์ (68 กม.)
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารตามอัธยาศัย
ที่พักThon Hotel Lofoten,Svolvaerหรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 10สโวลเวอร์ – นาร์วิค – ออสโล – ชมเมือง
เช้ารับประทานอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม // หลังอาหาร เดินทางสู่สนามบิน
11.05ออกเดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินนอร์วีเจี้ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ …
12.50เดินทางถึงกรุงออสโล เมืองหลวงแสนสวย ชม“กรุงออสโล” เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ย่านเอเคอร์บรูค (Aker Brygge) ย่านช้อปปิ้งข้างท่าเรือเป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว และที่ตั้งของศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโคสถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วยน้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้ดูกลมกลืนใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ๆมีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และไกลออกไปคือโรงโอเปร่า ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย ผ่านชมโบสถ์โดมคาทีดราล ตึกรัฐสภา พระราชวังราชวงศ์นอร์เวย์
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่RADISSON BLU PARK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
วันที่ 11ออสโล – สวนฟรอกเนอร์ – สนามบิน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านชมภายใน “อุทยานฟรอกเนอร์” ท่านจะทึ่งผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อกุสตาฟ วิกเกแลนด์  ที่ใช้เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลิท (สูง 17 เมตร) แกะสลักจากหินแกรนิตชนิดแข็ง ได้เวลาสมควรน 0acier) ารพื้นเมืองแบบบุฟเฟ่ท์ำท่านเดินทางสู่สนามบินนำท่านเช็คอิน แล้วพักผ่อนบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก
14.15ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย Q เที่ยวบินที่ TG 955
วันที่ 12กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
06.15เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ