Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
เรือ-quantum-of-the-seas-5-วัน-สงกรานต์

WTG6105M Singapore Malaysia Phuket Quantum of the seas (Songkran) 5 Days

เดินทางสุดพิเศษไปกับเรือ Quantum of the seas  สิงคโปร์
ท่าเรือกลัง – กัวลาลัมเปอร์ – ชมเมืองแวะถ่ายรูปตึกแฝด
เยี่ยม ชมจตุรัสกลางเมือง แวะเก็บภาพราชวัง
ชมเมืองปุตราจายา – ภูเก็ต
เพลิดเพลินกับการพักผ่อน
สนุกสนานกับกิจกรรมภายในเรือ

วันที่1กรุงเทพมหานคร – สิงคโปร์
…….คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์…. สายการบินไทย ……….AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก ก่อนขึ้นเครื่อง
…….เหินฟ้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการ………. เที่ยวบิน ………..
…….เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ พาท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหลังจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองสิงคโปร์
นำท่านเช็คอินเรือสำราญ Quantaum of the seas เรือสำราญสุดหรู เรือสำราญขนาดใหญ่ ที่  ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมต่างๆมากมาย ระวางเรือมีขนาดใหญ่ 167,800 ตัน บรรจุแขกได้ถึง 4,180 ท่าน ลูกเรือทั้งหมด 1,490 ท่าน มี 16 ชั้นผู้โดยสาร ให้ท่านเตรียมเก็บสำภาระ เตรียมตัวจัดของ ก่อนการออกเดินทาง
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงมื้อแรกบนเรือสำราญ ให้ท่านพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ/พร้อมสนุกกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย

พบกับปาร์ตี้สุดพิเศษบนเรือสำราญ Caption Night แต่งกายแบบสากล

**ห้องพัก แบบ BACONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Quantum **

วันที่2      กัวลาลัมเปอร์ – ชมเมือง – มัสยิดปูตราจายา – ช้อปปิ้ง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในเรือสำราญ
07.00เรือเทียบท่าที่ท่าเรือกลาง (Klang port) พาท่านออกเดินทางสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย พาท่านแวะเก็บภาพที่ระลึกกับ ตึกแฝดเปโตรนาส (Twin Tower) ตึกแฝดคู่ที่มีความสูงที่สุดในโลก เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกัวลาลัมเปอร์ นำท่านชมย่านจตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) บริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุด ในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจำชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยง คืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ส่วนฝั่งตรง ข้ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ มาเลเซีย  อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะ แบบอาหรับ สัดส่วนความสูงของยอดโดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้ง ตระหง่านโชว์สวยงามของตัวตึก ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ ชมตัวเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ในมาเลเซีย  KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา เป็นเมืองใหม่ เกิดขึ้นจากแนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ที่จะสร้างเมืองเพื่อเป็นที่ตั้งของฝ่ายบริหารและประมุขของประเทศอยู่ทางตอนใต้ของกรุงกัวลาลัมเปอร์มีพื้นที่ราว 4,932เฮกเตอร์ ส่วนประกอบสำคัญของเมืองได้แก่ทะเลสาบที่สร้างขึ้นโดยการขุด จึงทำให้เมืองปุตราจายามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีสะพานที่ออกแบบอย่างสวยงาม
 นำท่านชมมัสยิดปุตรา (Putra Mosque) หรือมัสยิดสีชมพูเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา ด้านหน้าของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร์ (Putra Square) ลานกว้างแห่งนี้มีรูปดาว 13 แฉกหมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรัฐตั้งอยู่ตามแฉกต่างๆ โดยตรงกลางเป็นธงชาติมาเลเซีย ภายในยังมีห้องสมุด แกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์ให้ชมอีกด้วย นำท่านช้อปปิ้งย่าน Mitsui Outlet Park KLIA Sepang ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังนับร้อยร้าน ตั้งแต่แบรนด์เครื่องสำอาง กีฬา ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น บนพื้นที่หลายหมื่นตารางเมตรกับความตื่นตาตื่นใจเพลิดเพลินไปด้วยความเขียวขจีและอากาศที่ถ่ายเทสะดวก ปลอดโปร่ง เย็นสบายด้วยการติดเครื่องปรับอากาศทั่วทั้งอาคาร สร้างบรรยากาศการผ่อนคลายสไตล์รีสอร์ตได้เป็นอย่างดี ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือกลัง เพื่อกลับขึ้นเรือ ออกเดินทางต่อ
17.00เรือออกจากท่ามุ่งหน้าสู่เมืองปีนัง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ/พร้อมสนุกกิจกรรมบนเรือตาม  อัธยาศัย

**ห้องพัก แบบ BACONY  พักผ่อนอย่างเต็มที่กับการเดินทางสุดแสนพิเศษบนเรือ Quantum**

วันที่3     ภูเก็ต – วัดฉลอง – แหลมพรมเทพ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในเรือสำราญ
 08.00นำท่านลงจากท่าเรือสู่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย จังหวัดที่ได้ชื่อว่าไข่มุกแห่งอันดามัน เมืองแสนสวยอุดมด้วยความงามและวัฒนธรรม นำท่านเดินทางสู่วัดฉลองไหว้พระขอพรฉลอง ก่อนเริ่มปีใหม่ ให้ท่านโชคดีมีสุข นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตให้ท่านได้เดินเล่นชมย่านเมืองเก่า ถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ทและมุมเมืองเก่า ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นไอแห่งดินแดนไข่มุกอันดามัน
เที่ยงนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ ให้ท่านได้ถ่ายรูปบรรยากาศทะเลอันดามัน เก็บภาพความประทับใจ แหลมพรหมเทพเป็นแหลมสำคัญในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเชคอินยอดนิยมของภูเก็ต ที่ท่านไม่ ควรพลาดเก็บภาพที่ระลึก จากนั้นนำท่านกลับสู่เรือ
15.00นำท่านกลับสู่ท่าเรือ ขึ้นเรือ ใช้เวลาทำกิจกรรมตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ/พร้อมสนุกกิจกรรมบนเรือตามอัธยาศัย
วันที่4ร่วมสนุกพักผ่อนกับกิจกรรม บนเรือสำราญสุดหรู
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในเรือสำราญ

อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

Sport Activities: สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

Spa and Wellness: ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือหมายเหตุ**  ในคืนนี้หัวหน้าทัวร์จะแจก ป้ายผูกกระเป๋าสำหรับนำลงจากเรือให้แก่ทุกท่าน และในตอนกลางคืนให้นำกระเป๋าของท่านไว้หน้าห้องไปตั้งแต่กลางดึกแล้วพนักงานจะนำกระเป๋าของท่านไปเตรียมไว้ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่ท่านใช้จ่ายบนเรือ  จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คและชำระในวันรุ่งขึ้น
 วันที่5สิงคโปร์ – เมอไลออน  – มารีน่าเบย์ – สนามบินชางกี-กรุงเทพมหานคร
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าภายในเรือสำราญ
08.00เรือเทียบท่าที่ประเทศสิงคโปร นำท่านลงจากเรือ พร้อมรับสำภาระ นำท่านแวะถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสำคัญของสิงคโปร์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเมอไลออน สัญลักษณ์สำคัญของสิงคโปร พาท่านไปชอปปิ้ง ย่านมารีน่าเบย์ ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของสิงคโปร ให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งหรือเก็บภาพความสวยงามของอ่าวมารีน่า ท่านจะเห็น สิงคโปรฟลายเยอร์ อาคารศูนย์ประชุมรูปทรงทุเรียนและตึกมารีน่าเบย์แซนด์ คาซิโน ที่เป็นจุดเช็คอินยุคใหม่ของสิงคโปร์
เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
…….ออกเดินทางสู่สนามบินชางกี เตรียมเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ.
…….เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย ……..AIRWAY เที่ยวบิน ………
…….เดินทางถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ  จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯแล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

Month

4-เมษายน