shutterstock_383909314
shutterstock_1703629840
shutterstock_1547938634 (1)
shutterstock_624723152
shutterstock_1741112948
DOI SUTHEP M (1)
DOI SUTHEP M (4)
shutterstock_1256994196
shutterstock_1200468736
DOI SUTHEP M (3)
WWE0204A
shutterstock_383909314
shutterstock_1703629840
shutterstock_1547938634 (1)
shutterstock_624723152
shutterstock_1741112948
DOI SUTHEP M (1)
DOI SUTHEP M (4)
shutterstock_1256994196
shutterstock_1200468736
DOI SUTHEP M (3)
WWE0204A

WWE0204A แม่ฮ่องสอน-ปาย-ปางอุ๋ง-เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน JAN – APR 2021

ทัวร์แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ (เริ่มชม พ.ย. ถึงต้น ธ.ค.) สะพานซูตองเป้ กระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า

ปางมะผ้า บ้านลุกข้าวหลาม ดอยกิ่วลม ห้วยน้ำดัง เชียงใหม่ บ้านแม่กำปอง ดอยสุเทพ โหล่งฮิมดาว

“หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง” เอ๊ะที่ไหนกัน “แม่ฮ่องสอน”(Mae Hong Son) จังหวัดที่มีประชากรเบาบางที่สุดในภาคเหนือ ซ้อนตัวอยู่ในหุบเขาจนได้รับสมญานามว่าเมืองสามหมอก มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสาย และมีอุทยานแห่งชาติถึงห้าแห่งด้วยกัน การเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ก่อนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 จากจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้เป็นทางตัดขึ้นเขาสูง มีความสวยงามและมีความคดโค้งนับได้มากถึง 1,864 โค้ง 😲 ในปัจจุบันมีถนนจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้นอีกสายหนึ่ง คือทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกว่า “เส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย” จากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กว่าร้อยกิโลเมตร เหลือระยะทางเพียง 245 กิโลเมตร

ติดต่อเรา วันเวิลด์ทัวร์ 02-448-6338 // HOTLINE 085-557-3131

 

 

 

 

 

 

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
21 ม.ค. 6424 ม.ค. 6414,990฿download pdf
28 ม.ค. 6431 ม.ค. 6414,990฿download pdf
4 ก.พ. 647 ก.พ. 6414,990฿download pdf
13 ก.พ. 6416 ก.พ. 6416,990฿download pdf
18 ก.พ. 6421 ก.พ. 6414,990฿download pdf
25 ก.พ. 6428 ก.พ. 6416,990฿download pdf
4 มี.ค. 647 มี.ค. 6414,990฿download pdf
11 มี.ค. 6414 มี.ค. 6414,990฿download pdf
18 มี.ค. 6421 มี.ค. 6414,990฿download pdf
25 มี.ค. 6428 มี.ค. 6414,990฿download pdf
1 เม.ย. 644 เม.ย. 6416,990฿download pdf
3 เม.ย. 646 เม.ย. 6416,990฿download pdf
4 เม.ย. 647 เม.ย. 6416,990฿download pdf
5 เม.ย. 648 เม.ย. 6416,990฿download pdf

 

วันแรกเชียงใหม่ –ออบหลวง –สวนสนบ่อแก้ว –แม่สะเรียง –ถ้ำแก้วโกมล 
05.00สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ (เคาเตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง ทัวร์แม่ฮ่องสอน
07.00ออกเดินทางสู่จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 168
 08.15เดินทางถึงสนามบิน จ.เชียงใหม่ นำท่านเดินทางโดยรถตู้สู่ ‘อุทยานแห่งชาติออบหลวง’ (106 กม.) ชมช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำแม่แจ่ม ทำให้เกิดหุบเขาผาลึก โดยความลึกของหน้าผาวัดจากสะพานออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตรความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้อย่างสวยงามเบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด ซึ่งช่องเขานี้มีลักษณะเป็นผาสูงชัน  จากนั้นเดินทางสู่ ‘สถานีทดลองปลูกพันธุ์ไม้บ่อแก้ว’ หรือ ‘สวนสนบ่อแก้ว’ (23 กม.) พื้นที่ทดลองปลูกสนภูเขาชนิดต่าง ๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ นำพันธุ์มาจากต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ และไต้หวัน เพื่อทดลองหาพันธุ์ที่เหมาะสมมาเป็นไม้เบิกนำ เพื่อปลูกบนป่าเสื่อมโทรมบนดอยทางภาคเหนือ แวะเดินเล่นชมแนวป่าสนที่เรียงราย เป็นทิวแถวทอดยาวในม่านหมอกปกคลุมรับกับแสงอาทิตย์บางๆ ที่สองมาเกิดเป็นภาพโรแมนติกน่าประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่เสรียง (70 กม.)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ ‘วนอุทยานถ้ำแก้วโกมล’ (42 กม.) ชมถ้ำที่มีผลึกแร่แคลไซค์ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดหิมะ  ที่มีความใสกาวบริสุทธิ์ดูคล้ายเกล็ดน้ำแข็งเกาะทั้งบริเวณผนังถ้ำ จัดว่าเป็นถ้ำที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในถ้ำผลึกแร่แคลไซต์ที่ค้นพบเพียง 3 แห่งทั่วโลก คือพบที่ จีน ออสเตรเลียและประเทศไทย
ค่ำรับประทานอาหารคำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พักอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พักระดับใกล้เคียง ทัวร์แม่ฮ่องสอน
วันที่สองสะพานซูตองเป้ – ภูโคลน – ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ถ้ำปลา – บ้านห้วยเสือเฒ่า – วัดจองกลาง – วัดจองคำ – วัดพระธาตุดอยกองมู
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ร้านห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
แวะชม ‘สะพานซูตองเป้’ สะพานที่เกิดจาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และ ชาวบ้านนับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ ความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง เดินทางไปยัง ‘ภูโคลน’ แหล่งน้ำแร่และโคลนธรรมชาติที่มาจากสายน้ำแร่ใต้พื้นดินซึ่งอุดมไปด้วย แร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณของมนุษย์ มีเวลาให้ท่านได้ทดลองสปาพอกผิวหน้าด้วยโคลนธรรมชาติตามอัธยาศัย *** (ค่าสปาโคลนไม่รวมในราคาทัวร์) เดินทางสู่ ‘ปางอุ๋ง’ อดีตเขาหัวโล้น และป่าเสื่อมโทรม ที่มีการฟื้นฟูสภาพป่า และปลูกป่าขึ้น รวมถึงสร้าง “อ่างเก็บน้ำปางตอง (ปางอุ๋ง)”ขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 จนทำให้ทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามและมีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปี ชมทิวทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยทิวสนเรียงราย แสงอาทิตย์อ่อนๆ และสายหมอกที่ลอยปกคลุมเหนือผิวน้ำสวยงามน่าประทับใจ จากนั้นแวะ ‘บ้านรักไทย’ หมู่บ้านชาวจีนยูนนานอดีต ทหารจีนคณะชาติ “ก๊กมินตั๊ง” (กองพล 93) อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล กว่า 1,776 เมตร ทำให้พื้นที่ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการปลูกชาพันธุ์ดี และพืชเมืองหนาว ทิวทัศน์ของ หมู่บ้านโอบล้อมไปด้วยทิวเขา แมกไม้ที่ อุดมสมบูรณ์
เที่ยงบริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ’ (6 กม.) ภายในถ้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีบรรดาฝูงปลา ปลามุง ปลาคัง หรือ ปลาพลวง จำนวนมากมาอยู่อาศัยในถ้ำแห่งนี้ บริเวณโดยรอบยังมีทิวทัศน์ของสภาพป่า หน้าผาเขาหินปูนอันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเดินทางสู่ ‘หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า’ เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชนเผ่าคอยาวซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าคอยาวที่อพยพลี้ภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานาน โดยดำรงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ล้อมรอบไปด้วยป่า ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ให้นักท่องเที่ยว โดยสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นพวกผ้าทอ เครื่องประดับ นำท่านเยี่ยมชมวัดจองคำและวัดจองกลาง สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทใหญ่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน ศูนย์กลางของกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีของชาวแม่ฮ่องสอน สักการะวิหารหลวงพ่อโต วัดจองกลาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำสมาชิกสักการะ “พระธาตุดอยกองมู” ศาสนสถานคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน ถูกสร้างขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงกลางตัวเมือง ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงชัน
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
 พักที่อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่สามวัดจองคำ,วัดจองกลาง – ปางมะผ้า – บ้านลุกข้าวหลาม – ดอยกิ่วลม – ปาย – วัดน้ำฮู – สะพานประวัติศาสตร์ – กองแลน – ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่ 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมวิว ‘บ้านลุกข้าวหลาม’ อ.ปางมะผ้า (53 กม.)  ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลภูเขา รวมถึงยังเต็มไปด้วยร้านรวงสินค้าสินค้าพื้นเมืองอย่างพวกผักและผลไม้ของชาวบ้านมูเซอมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวมากมาย จากนั้นแวะชมวิวสองฝั่ง อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า จากจุดจุดชมวิว ‘ดอยกิ่วลม’  (33 กม.)  จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย (23 กม.)  เดินทางสู่ ‘วัดน้ำฮู’ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย สักการะ ‘หลวงพ่ออุ่นเมือง’ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่สักการะของชาวเมืองปาย  ในวัดยังมีพระเจดีย์สีทองที่เรียกว่า เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยา ซึ่งบรรจุอัฐิพระสุพรรณกัลยาอยู่อีกด้วยจากนั้นแวะชม ‘กองแลน’ หรือ ‘ปายแคนยอน’ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการทรุดตัวของดินบนภูเขาสูง ที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผา ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองปาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่ายชมและถ่ายภาพกับ ‘สะพานประวัติศาสตร์’ ข้ามแม่น้ำปาย ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ‘อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง’ (29 กม.)  จุดชมวิวบรรยากาศ มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ (81 กม.)
ค่ำบริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พักโรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ หรือที่พักระดับใกล้เคียง
วันที่ 4เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – โหล่งฮิมคาว – บ้านแม่กำปอง – สนามบิน
เช้าบริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านขึ้นสู่ ‘ดอยสุเทพ’ อันเป็นที่ตั้งของ ‘วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ’ ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุ สักการะพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางสู่อ.สันกำแพง เดินเล่นย่าน ‘โหล่งฮิมคาว’ ชุมชนเล็กๆ น่ารักๆ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำคาว วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอยู่แบบสงบ เรียบง่าย มีลักษณะเป็นซอยตรงยาว สองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนที่ผลิตงานศิลปะ งานทำมือและงานเสื้อผ้า ตกแต่งด้วยสีสันตลอดเส้นทางเดิ สัมผัสศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวโหล่งฮิมคาว ภายในชุมชนมีการทำสลุงเงิน มีศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เสื้อผ้าพื้นเมือง ที่ยังเป็นที่ตั้งของ ร้านอาหารสุดชิลล์ Meena มีข้าวอีกด้วย
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่ายหลังอาหารเดินทางสู่ ‘บ้านแม่กำปอง’ (53 กม.)  หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย ในกิ่งอำเภอแม่ออน ด้วยภูมิประเทศเป็นที่ดอนและระดับความสูงถึง 1,300 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและชื้นตลอดทั้งปี และ ‘แม่น้ำตกแม่กำปอง’ ใหลผ่านกลางหมู่บ้านสร้างความชุ่มชื้นแก่ชาวบ้านตลอดทั้งปี ยังมี ‘วัดแม่กำปอง’ที่มีวิหารเป็นไม้ทั้งหลัง หน้าจั่วหลังคาวัดแกะสลักจากไม้สัก เป็นลวดลายแบบล้านนา และยังมีพระอุโบสถที่ตั้งอยู่กลางลำธาร สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจี บ้านแม่กำปองเป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสำหรับจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมน้ำตก หรือสัมผัสวิถีชีวิตชาวแม่กำปองหรือชิมกาแฟชมบรรยากาศของธรรมชาติอันงดงามตามอัธยาศัย
19.30 นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่
*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
21.30ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 167
22.50เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ