Celebrity Eclipse Cruise11

WCX6111V Alaska Celebrity Eclipse Cruise 11 Days [CX] May-Sep 20

*เมนูพิเศษกินปูอลาสก้า*
รวมเที่ยวชายฝั่ง รวมค่าวซี่า CANADA 
รวมเทยี่วชายฝั่ง แวนคูเวอร์ *
ไอซ์ซี่สเตรท พอยท์ * ฮับบาร์ด กลาเซียร์
จูโน่ * เคทชิแกน
Deluxe Tour / Celebrity Eclipse Cruise
ตระกูลเรือสำราญที่ดีที่สุดในการล่องอลาสก้า 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
16 พ.ค. 6326 พ.ค. 63156,000฿download pdf
6 มิ.ย. 6316 มิ.ย. 63159,000฿download pdf
4 ก.ค. 6314 ก.ค. 63169,000฿download pdf
25 ก.ค. 634 ส.ค. 63169,000฿download pdf
8 ส.ค. 6318 ส.ค. 63165,000฿download pdf
29 ส.ค. 638 ก.ย. 63160,000฿download pdf