WASHINGTON MONUMENT M
shutterstock_524925712
shutterstock_631064657
shutterstock_213973498
shutterstock_351095642
shutterstock_621829478
WASHINGTON MONUMENT M
shutterstock_524925712
shutterstock_631064657
shutterstock_213973498
shutterstock_351095642
shutterstock_621829478

WQR5012I อเมริกา – แคนาดา 12 DAYS QR [IAD-YUL] เม.ย. 2020

นำท่านล่องเรือชม เทพีเสรีภาพซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

สัมผัสความสวยงามของมหานครนิวยอร์ก ณ ตึกเอ็มไพร์สเตต
ชมความงดงามของ
น้ำตกไนแองการ่าสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

นำท่านชมเมืองโตรอนโตจากมุมสูง จากหอคอยซีเอ็น

สัมผัสความงดงามของวิหารนอร์ธเทอดาม โบสถ์เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองมอลทรีออล