Winter-in-Warsaw-Poland-1
Auschwitz
Wieliczka_Chapel_thumb
Pole
Winter-in-Warsaw-Poland-1
Auschwitz
Wieliczka_Chapel_thumb
Pole

WQR2209W แกรนด์โปแลนด์ 9 วัน 7 คืน QR (บินเช้า)

โทรุน (เมืองมรดกโลก) * พอซนัน * วรอตสวัฟ * ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ * คราคูฟ

เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา * ลับบลิน * วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) * พระราชวังลาเซียนสกี้

 

# สัมผัสเมืองมรดกโลก 

#ที่พักดี อาหารรสเลิศ 

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
8 ก.พ. 6216 ก.พ. 6259,900฿download pdf
20 ก.พ. 6228 ก.พ. 6259,900฿download pdf
5 มี.ค. 6213 มี.ค. 6259,900฿download pdf
20 มี.ค. 6228 มี.ค. 6259,900฿download pdf