SONY DSC
6a00d83423d68e53ef00e54f03fa608833-500wi
2
shutterstock_99291275
shutterstock_216998611
shutterstock_599671451
shutterstock_298533242
shutterstock_705934501-tile
SONY DSC
6a00d83423d68e53ef00e54f03fa608833-500wi
2
shutterstock_99291275
shutterstock_216998611
shutterstock_599671451
shutterstock_298533242
shutterstock_705934501-tile

KHM02 เขมร-นครวัด-นครธม-โตนเลสาบ 3 วัน รถโค้ชVIP

 ที่พักระดับ มาตรฐาน
เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-เขาพนมบาเค็ง-ตลาดไนท์มาเก็ต
ปราสาทบันทายเสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาพรม-นครธม
ปราสาทบายน-นครวัด-โชว์ระบำอัปสร-วัดใหม่
องค์เจ๊ก-องค์จอม

ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ-ตลาดโรงเกลือ