shutterstock_Auschwitz Birkenau (Small)
shutterstock_Warsaw old town (Small)
shutterstock_พระราชวังลาเซียนสกี้ วอร์ซอ (Small)
shutterstock_เมืองเก่าลับบลิน (Small)
shutterstock_เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (Small)
shutterstock_Auschwitz Birkenau (Small)
shutterstock_Warsaw old town (Small)
shutterstock_พระราชวังลาเซียนสกี้ วอร์ซอ (Small)
shutterstock_เมืองเก่าลับบลิน (Small)
shutterstock_เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (Small)

WQR2209W แกรนด์โปแลนด์ 9 วัน QR

โทรุน (เมืองมรดกโลก) * พอซนัน * วรอตสวัฟ * ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ * คราคูฟ

เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา * ลับบลิน * วอร์ซอร์ (เมืองมรดกโลก) * พระราชวังลาเซียนสกี้

*** สัมผัสเมืองมรดกโลก ที่พักดี อาหารรสเลิศ ***

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
11 ก.ย. 6219 ก.ย. 6259,900฿download pdf
21 ก.ย. 6229 ก.ย. 6259,900฿download pdf
25 ก.ย. 623 ต.ค. 6259,900฿download pdf
9 ต.ค. 6217 ต.ค. 6261,900฿download pdf
12 ต.ค. 6220 ต.ค. 6261,900฿download pdf
19 ต.ค. 6227 ต.ค. 6261,900฿download pdf
6 พ.ย. 6214 พ.ย. 6259,900฿download pdf
9 พ.ย. 6217 พ.ย. 6259,900฿download pdf
20 พ.ย. 6228 พ.ย. 6259,900฿download pdf
4 ธ.ค. 6212 ธ.ค. 6261,900฿download pdf
7 ธ.ค. 6215 ธ.ค. 6261,900฿download pdf
28 ธ.ค. 625 ม.ค. 6369,900฿download pdf
29 ธ.ค. 626 ม.ค. 6369,900฿download pdf