swiss_1981095b
zermatt 3
TOUR0987
Jungfrau mountain railway in the Alps Switzerland -008
1200px-Matterhorn_from_Domhütte_-_2
swiss_1981095b
zermatt 3
TOUR0987
Jungfrau mountain railway in the Alps Switzerland -008
1200px-Matterhorn_from_Domhütte_-_2

WLX1108Z แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน LX บินตรง 08-15 เม.ย.19

ล่องเรือทะเลสาบซุก 

นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซีย

เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส

 อันเดอร์แมท * ชาร์ฟฮาวเซ่น 

น้ำตกไรน์ * โลซานน์ 

เบิร์น * เซอร์แมทซ์ * อินเทอร์ลาเค่น

ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา * ลูเซิร์น 

อนุสาวรีย์สิงโต * สะพานไม้คาเปล * ซูริค

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceDownload
8 เม.ย. 6215 เม.ย. 6285,900฿download pdf