542-2-sunmoonlake-4
542-2-sunmoonlake-4

TW004 TAIWAN 6 DAY TG-ไทเป-เกาสง เที่ยว 3 อุทยานฯ ทาโรโกะ อาลีซัน เหย่หลิว

ชมทะเลสาบดอกบัว
ชม วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซานตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้
นั่งรถไฟโบราณ
เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้างทาง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ตึกไทเป 101  ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก
ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ชม อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ
ชม ทะเลสาบเจ็ดดาว อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ช้อปปิ้งสินค้าที่ GLORIA OUTLET

โปรแกรม

TAIWAN 6 DAY TG-ไทเป-เกาสง เที่ยว 3 อุทยานฯ ทาโรโกะ อาล