One world

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.
วันเสาร์ 09.00-13.00 น.

พรีเมี่ยม เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส

ทัวร์พรีเมียมเยอรมัน - ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์ (ONE WORLD TOUR EXCLUSIVE SELECTED)

เยอรมัน – ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์

เมือง “สตารสบูร์ก” Strasbourg  เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส  (Alsace) แห่งฝรั่งเศส ที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวโรมันเมื่อ 12 ปีก่อนคริสต์ศักราช มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) วิหารโรมันคาทอลิกเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางเมือง เดิมสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ ต่อมาถูกไฟไหม้เสียหายมากจึงมีการบูรณะใหม่และกลายเป็นศิลปะแบบกอธิคคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก

“ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น” (Burg Hohenzollern) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิกยุคกลางแห่งเยอรมนี ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ระดับความสูง 855 เมตร อดีตที่พำนักของราชวงศ์โฮเอนโซลเลิร์น  สร้างมาเพื่อเป็นป้อมปราการตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และถูกทำลายลงโดยกองทัพของราชวงศ์ฮับบูร์กแห่งออสเตรียในปี ค.ศ.1423

นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเข้าพิลาตุส “Mount Pilatus” ตามเส้นทางรถไฟฟันเฟืองที่สูงชันที่สุดในโลก ซึ่งมีความชันถึง 45 องศา   ยอดเขาพิลาตุส (Pilatus) หรือภูเขามังกร ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,128 เมตร ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบสี่พันธรัฐ รวมทั้งชมความงดงามของแนวเทือกเขาแอลป์

ล่องเรือทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) โดยตลอดการล่องเรือได้พบกับน้ำสีฟ้าใสเหมือนเทอร์คอยส์กับหมู่บ้านเล็กๆ และปราสาทที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ จากนั้นขึ้นรถรางไฟฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรปเพื่อขึ่นไปยัง “แกรนด์โฮเทล กีสบาค” Grandhotel Giessbach โรงแรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี สร้างระหว่างปี 1873-1874 ที่ตั้งอยู่บนเขาล้อมรอบไปด้วยภูเขาป่าไม้ และทุ่งหญ้าอัลไพน์ พร้อมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบเบรียนซ์

 

พรีเมี่ยม เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส 0 โปรแกรม

Loading...
ไม่พบรายการที่ค้นหา