Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ตุรกี

  • เดินทาง มี.ค. 63 - เม.ย. 63

    • เริ่มต้น
      49,900฿
    สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก พิเศษ ลิ้มรสกับสเต๊กชื่อดัง NUSR-ET STEAKHOUSE พักโรงแรม 5 ดาว  บินตรงโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
    จองทัวร์