Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

ตุรกี

 • กรุณาติดต่อพนักงาน

  สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่”

  มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

  นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีก

  ที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  สัมผัสความงดงามของ

  “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”

  เข้าชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

  สัมผัสความสวยงามของดอกทิวลิป ซึ่งต้นกำเนิดมาจากประเทศตุรกี ณ สวนอีเมอร์กัน

  นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก

  พักโรงแรมถ้ำ ณ เมืองคัปปาโดเกีย 2 คืน

  เที่ยวแบบสบาย บินไฟล์ทเช้า ได้พักก่อนเที่ยว / ขากลับบินไฟล์ทค่ำ เที่ยวเต็ม 8 วัน 

  จองทัวร์